[]
1 Step 1
Your Name
Phone Number
Date of Arrival

at

Timeof appointment
Drop off dateof appointment

at

Timeof appointment
Previous
Next
AZƏRBAYCAN


  • Avtomobil icarəsinin tam proseduru necədir? 
İcarəçinin sürücülük vəsiqəsi (1 il sürücülük stajı) mütləqdir.Yaş həddi minimum 24 olmalıdır. Bizim şirkətlə icarə müqaviləsi bağlayanda, Sizə müqavilənin sürəti verilir, icarə haqqını və depoziti ödədikdən sonra, avtomobili təhvil-təslim aktına əsasən yoxlayıb, zədələr (əgər varsa) müqavilədə qeyd olunur.

 • Mən sürücülük vəsiqəmi başqa ölkədə almışam, icarəyə avtomobil götürə bilərəm? 
Bəli, etibarlılıq müddəti nəzərə alınmaqla, başqa ölkədə aldığınız sürücülük vəsiqəsi ilə icarəyə avtomobil götürə bilərsiniz.

 • Başqa bir şəxs icarəyə götürülmüş avtomobili idarə edə bilər? 
Yalnız müqavilədə göstərilən şəxslər.İcarə müqaviləsi bağlanan zaman əlavə sürücünü əlavə edə bilərsiniz. Əlavə sürücünün sürücülük vəsiqəsi üzərində olmalıdır. Sürücünü əlavə etmək xidməti pulsuzdur.

 • İcarəyə avtomobil götürərkən nə qədər depozit saxlamalıyam? 
Avtomobilin marka və modelindən asılı olaraq depozit minimum 300AZN olur.

 • İcarəyə avtomobil götürərkən nəyə görə depozit saxlamalıyam? 
Avtomobilə dəymiş ziyanın (franşiza) təmirinin ödənilməsi, MMX və protokolların ödənilməsi, yanacağın az və ya heç olmamamsı, açarların və ya sənədlərin itirilməsi hallarında depozitdən ödəniş edilir.

 • Avtomobili internet səhifə vasitəsilə sifariş etmişəm, əlavə nəsə etməliyəm? 
Necə bilərəm ki, sifarişim qəbul olunub? 24 saat ərzində sifariəinizin qəbul olunması haqqda Sizə məktub gələcək.

 • Avtomobili yolsuzluq şəraitində idarə edə bilərəm? 
Bütün avtomobillərə (həmçinin tam ötürücülü) yolsuzluq şəraitində idarə etməyə icazə verilmir.

 • Yolda təkər boşalarsa/deşilərsə? 
Avtomobili qaytararkən şassidə və təkərlərdə zədə olarsa, onun təmiri üçün lazım olan məbləğ depozitdən çıxılır.

 • Avtomobildə texniki nasazlıq olarsa nə etməliyəm? 
Avtomobildə texniki nasazlıq olarsa bizimlə əlaqə saxlayın.

 • Qəza baş verərsə ne edim? 
Avtomobilin yerini dəyişməmək şərti ilə bizə və yol polisinə xəbər verməlisiniz.

 • İcarəyə götürülmüş avtomobillə sərhəddi keçə bilərəm? 
Xeyr, yalnız Azərbaycan daxilində idarə edə bilərsiniz.

 • Avtomobili gec qaytarsam? 
Avtomobil müqavilədə göstərilən vaxtdan gec qaytarılanda hər gecikdirilmiş saata görə ödəniş edilməlidir.

 • Avtomobili tez qaytarsam? 
Avtomobili müqavilədə göstərilən vaxtdan tez qaytardıqda, istifadə edilməmiş saatlara görə geri pul qaytarılmır.

 • Avtomobili başqa şəhərdən sifariş etsəm əlavə ödəniş etməliyəm? 
Szin sifarişinizə görə avtomobilin başqa şəhərə gətirilməsinə görə əlavə ödəniş etməlisiniz.

 • Avtomobili icarəyə götürdüyüm yerdə yox, başqa yerdə təhvil verə bilərəm? 
Bəli buna görə əlavə ödəniş etməlisiniz.

 • Mən uzaq yola səyahətə çıxmaq istəyirəm, gündəlik kilometr limiti var? 
Xeyr, bizim avtomobillərdə kilometr limiti yoxdur.

 • GPS naviqasiya lazım olarsa? 
Əlavə ödəniş etməklə icarəyə götürəcəyiniz avtomobildə GPS naviqasiya quraşdıra bilərik.

 • Uşaq oturacağı lazım olarsa? 
Əlavə ödəniş etməklə icarəyə götürəcəyiniz avtomobildə uşaq oturacağı quraşdıra bilərik.

ENGLISH

 • What is the complete procedure of renting a car?  
All drivers must have a drivers license at least one (1) year driving experience and must be over the age of 24 years. When you rent a car, you conclude with our company lease and get a copy of it. Then, you pay the rent and deposit. You check the car for damage and, if any are found, they fit in the contract.

 •  My drives license issued in another country. Can I rent a car?  
Yes, you can rent a car with a license issued by another state, but they should be a force for the entire rental period.

 •  Can someone else drive the rented car?  
Only the person designated in the contract as drivers are entitled to drive. You can add one additional driver in your contract. This should be done in the process of filling in the contract. Additional driver must be in possession of a valid driving license. This service is free.

 • What is the size of the deposit I have to leave, if I want to rent a car?  
The deposit amount depends on the class and model of car that you want to order, it has ranged from 300AZN.

 • Why do I have to leave a deposit when renting a car?
The deposit can be used to pay off the cost of repairing possible damage to the vehicle or to pay for the protocol, which is issued by the police. In addition, the amount of the deposit may be retained with a shortage / lack of fuel, GPS, loss of keys, vehicle documents, et al., Described the conditions that are signed when renting a car.

 • I reserved a car through the site. Should I do something else, how do I know if my reservation is successful, and whether the order is executed?
Within 24 hours after you have made a reservation, you will receive a confirmation email.

 • What is the policy on off-road?
Cars, including 4-wheel drives do not have to drive off road.

 • What happens if a flat tire in the car?
If upon return, your car is damaged chassis or tires, you will be assessed an additional amount to pay for repairing damage.

 • What do I do if the car had technical problems?
In the case of mechanical failure, you must contact AVTORENT.

 • What to do in case of an accident? 
You must immediately notify the police and then contact the AVTORENT.

 • Can I travel abroad to rent a car and in what order?
No, you are not allowed to cross the border.

 • What if I return the car later?
At the end of the agreed rental period, after which a tenant will be charged for each hour.

 • What happens if I return the car, taken out, before the period specified in the contract?
When returning the rented vehicle for a period earlier than provided in the contract, the money for the unused time will not be returned.

 • Do I have to pay extra if I want to order a car from another city?
When you take a car rental from another city must pay an additional fee for the transfer.

 • Can I return the car to rent in another place, not in the office?
Yes, this is possible, you will need to pay an additional fee.

 • I am planning a long trip. Are there any restrictions on the run, how can I drive?
We do not have a limit on the mileage of cars.

 • Are vehicles have GPS positioning systems?
Yes, our cars have a GPS system, which is paid in addition.

 • I am going to travel with the child. Do I need to supply the child seat or it can be rented? 
AVTORENT leases child seats at special prices, but you need to note that you need a chair when booking.

РУССКИЙ

 • Какова полная процедура аренды автомобиля?  
Все водители обязаны иметь водительские права по крайней мере один (1) год и возраст должен быть старше 24 лет. Когда Вы арендуете автомобиль, Вы заключаете с нашей компанией договор аренды и получаете его копию. Затем оплачиваете стоимость аренды и депозит. Вы проверяете автомобиль на наличие повреждений и, если таковые будут найдены, они вписываются в контракт.

 • Мои водительские права, выданы в другой стране. Могу ли я арендовать автомобиль?
Да, вы можете арендовать автомобиль с правами, выданными другим государством, но они должны быть с действующими на весь период аренды.

 • Может ли кто-либо другой водить арендуемую машину?
Только лица, обозначенные в контракте как водители, имеют право водить машину. Вы можете добавить одного водителя дополнительно в Ваш контракт. Это должно быть сделано в процессе заполнения контракта. Дополнительный водитель должен иметь при себе действительные водительские права. Эта услуга бесплатна.

 • Каков размер депозита я должен оставить, если захочу арендовать автомобиль?
Размер депозита зависит от класса и модели автомобиля, который вы хотите заказать, он варьируется в диапазоне от 300AZN.

 • Почему я должен оставлять депозит, если арендую автомобиль?
Депозит может быть использован для погашения расходов на ремонт возможных повреждений автомобиля, или для оплат протокола, который выдается полицией. Кроме того, сумма депозита может быть удержана при нехватке/отсутствии топлива, GPS, потери ключей, документов на автомобиль, др., описанное условиях, которые подписываются, при аренде авто.

 • Я зарезервировал авто через сайт. Должен ли я сделать что-то еще, как я узнаю, была ли моя резервация успешной, и будет ли исполнен заказ?
В течение 24 часов после того, как вы сделали предварительный заказ, Вы получите электронное письмо с подтверждением.

 • Какова политика по бездорожью?
Автомобили AVTORENT, включая 4х-колесные приводы, не должны ездить по бездорожью.

 • Что будет, если спустило колесо в автомобиле?
Если по возвращению, Ваш автомобиль имеет повреждения шасси или шин, Вам будет начислена дополнительная сумма на оплату ремонта повреждений.

 • Что мне делать если с машиной возникли технические неполадки?
В случае механического повреждения, вы должны связаться с AVTORENT.

 • Что делать в случае аварии?
Вы должны немедленно оповестить полицию и затем связаться с отделением AVTORENT.

 • Могу ли я путешествовать за границей на арендованной машине и в каком порядке?
Нет, Вам не разрешается пересекать границу.

 • Что если я верну машину позже?
По окончании согласованного периода аренды по истечении которых с арендатора будет взиматься плата за каждый час.

 • Что будет, если я верну авто, взятое в аренду, раньше срока, указанного в договоре?
При возврате арендованного автомобиля сроком раньше, чем предусмотрено в контракте, деньги за неиспользованное время возвращены не будут.

 • Нужно ли доплачивать, если я хочу заказать авто из другого города?
Когда вы берете авто в аренду из другого города, взимается дополнительная плата за трансфер.

 • Могу ли я вернуть автомобиль, взятый в аренду, в другое место, не в офис компании?
Да, это возможно, Вам нужно будет оплатить дополнительный сбор.

 • Я планирую длительную поездку. Есть ли какие либо ограничения в пробеге, сколько я могу проехать?
У нас нет ограничение на пробег автомобилей.

 • Располагают ли автомобили системами GPS?
Да, у наших авто есть системы GPS, которые оплачиваются дополнительно.

 • Я собираюсь путешествовать с ребенком. Должен ли я сам обеспечить детское кресло или его можно арендовать?
AVTORENT предоставляет в аренду детские кресла по специальным ценам, но Вам нужно отметить, что Вам необходимо кресло, при бронировании.

Меню

Прокат авто в Баку и Аренда машин в Азербайджане

ПРОКАТ АВТО В БАКУ — МИНИМУМ УСИЛИЙ, МАКСИМУМ КОМФОРТА

Дорогие друзья, мы рады приветствовать Вас на официальной странице ООО «RENT A CAR BAKU» (ПРОКАТ АВТО В БАКУ).
Вы планируете посетить город Баку или решили провести отпуск в Азербайджане, но у вас нет автомобиля? Вы не знаете где и как взять авто на прокат в Баку?
Рады предложить вашему вниманию наш сервис: прокат авто в Баку. Мы гарантируем вам, что наши цены на аренду машин в Баку являются наиболее привлекательными, чем аналогичные предложения других компаний на местном рынке. Можете убедиться в этом, сравнив стоимость проката машин в других компаниях с нашими ценами.
Принимая это во внимание, воспользовавшись нашими услугами, вы сделаете свое путешествие как выгодным, так и комфортным!
Наша компания занимает первое место на Азербайджанском рынке автопроката, благодаря чему мы предлагаем своим клиентам большое количество самых популярных машин разных классов. Помимо этого у нас существует целый ряд акций и спецпредложений по прокату авто в Баку, воспользоваться которыми может любой желающий.

Прокат авто в Баку от нашей компании включает в себя следующие услуги:
— Краткосрочная аренда авто без водителя
—  Прокат автомобиля с водителем
— Аренда автомобилей VIP-класса для свадебных кортежей
— Прокат автобусов и микроавтобусов в Баку
— Трансфер по городу
— Встреча и проводы в аэропорту им Гейдара Алиева

Посредством нашей компании Аренда авто в Баку становится еще проще и еще выгоднее – спешите воспользоваться нашими услугами и  наслаждайтесь пребыванием в столице Азербайджана, городе Баку, а также отрывайте для себя красоты регионов республики!

АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ ПО ВЫГОДНЫМ УСЛОВИЯМ

Аренда авто в Баку (без водителя) посредством компании «RENT A CAR BAKU» это в первую очередь огромный выбор машин!
Наша компания стремится обеспечить широкий спектр услуг, поэтому помимо  дорогих и роскошных автомобилей у нас также есть машины среднего и эконом классов, а также автобусы и внедорожники для удовлетворения  спроса всех слоев населения.

В автопарке нашей компании представлены машины на прокат от известных американских, европейских, корейских и японских производителей как: Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Lexus, Infiniti, Toyota, Kia, Hyundai, Honda, Nissan, Mitsubishi и т.д. Все автомобили застрахованы по полису КАСКО И ОСАГО,своевременно проходят техническое обслуживание и находятся в прекрасном состоянии.

Посредством наших качественных и надежных автомобилей вы можете посетить множество прекрасных мест республики, а также почувствуете безграничную свободу в путешествиях и море новых ощущений.

CHEVROLET AVEO
Daily Weekly Monthly
45 AZN 280 AZN 800 AZN

year: 2014, engine: 1.4, color: white

NİSSAN SUNNY
Daily Weekly Monthly
50 AZN 300 AZN 850 AZN

year: 2013, engine: 1.4, color: white

KIA RİO
Daily Weekly Monthly
50 AZN 300 AZN 850 AZN

year: 2014, engine: 1.6, color: white

HYUNDAİ ACCENT
Daily Weekly Monthly
50 AZN 300 AZN 850 AZN

year: 2014, engine: 1.6, color: white

MERCEDES BENZ E-CLASS
Daily Weekly Monthly
200 AZN 1250 AZN 3200 AZN

year: 2014, engine: 2.5, color: black

BMW 745
Daily Weekly Monthly
300 AZN 2000 AZN 4000 AZN

year: 2013, engine: 4.5, color: black

HYUNDAI SONATA
Daily Weekly Monthly
90 AZN 595 AZN 1700 AZN

year: 2015, engine: 2.4, color: white

MERCEDES BENZ S-CLASS
Daily Weekly Monthly
350 AZN 2000 AZN 7500 AZN

year: 2015, engine: 3.5, color: black

BMW X5
Daily Weekly Monthly
350 AZN 2300 AZN 5000 AZN

year: 2015, engine: 3.0, color: black

LEXUS LX570
Daily Weekly Monthly
250 AZN 1600 AZN 4000 AZN

year: 2014, engine: 5.7, color: black

TOYOTA PRADO 150R
Daily Weekly Monthly
110 AZN 700 AZN 2000 AZN

year: 2015, engine: 2.7, color: white

HYUNDAI SANTA-FE
Daily Weekly Monthly
75 AZN 450 AZN 1200 AZN

year: 2011, engine: 2.7, color: white

ROLLS-ROYCE GHOST
Daily Weekly Monthly
1800 AZN 10500 AZN 23000 AZN

year: 2015, engine: 6.0, color: black

PORSHE PANAMERA
Daily Weekly Monthly
400 AZN 2450 AZN 80000 AZN

year: 2012, engine: 4.2, color: white

BENTLEY CONTINENTAL COUPE
Daily Weekly Monthly
700 AZN 4900 AZN 15000 AZN

year: 2013, engine: 3.8, color: white

AUDI R8
Daily Weekly Monthly
800 AZN 4900 AZN 12000 AZN

year: 2013, engine: 4.2, color: white

MERCEDES-BENZ 403
Daily Weekly Monthly
180 AZN 1050 AZN 4000 AZN

year: 2008, engine: 6.0, PAX.: 48

MAN NEOPLAN
Daily Weekly Monthly
250 AZN 1400 AZN 4500 AZN

year: 2014, engine: 6.3, PAX.: 48

MERCEDES SPRINTER
Daily Weekly Monthly
130 AZN 700 AZN 2000 AZN

year: 2013, engine: 2.2, PAX.: 20

HYUNDAI H1
Daily Weekly Monthly
120 AZN 630 AZN 1800 AZN

year: 2012, engine: 2.5, PAX.: 11

ПРЕИМУЩЕСТВА АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЯ В НАШЕЙ КОМПАНИИ 

Взять авто в нашей компании
ПРОСТО, БЫСТРО И ВЫГОДНО


ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ
в нашей компании вы найдете большое количество популярных автомобилей по самым выгодным условиям аренды


ШИРОКИЙ ВЫБОР
мы предлагает огромный выбор седанов, хетчбеков, внедорожников эконом, бизнес и премиум класса, а также автобусов/ микроавтобусов


КАЧЕСТВЕННЫЙ СЕРВИС
Вы будете приятно удивлены высоким уровнем обслуживания в нашем офисе или осуществив заказ авто через Интернет


СКИДКИ И СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
Мы предлагаем большое количество акций и специальных предложений для клиентов нашей компании


ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
процедура заказа и оформления услуги прокат авто в Баку посредством нашей компании займет у вас не более 10-15 минут


ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
Мы предоставляем специальные условия и транспортные средства непосредственно соответствующие вашим требованиям и пожеланиям

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ

АРЕНДА АВТОМОБИЛЕЙ В БАКУ

Для многих людей посещающих зарубежные страны наиболее актуальным вопросом является проблема трансфера в (из) аэропорта.  Аренда автомобиля в Баку (с водителем) от «RENT A CAR BAKU» является прекрасной возможностью точно в срок прибыть в аэропорта, гостиницу или другое место по вашему усмотрению.
Если вы планируете взять авто на прокат с водителем, то вы навсегда забываете о проблеме парковки автомобиля, пробок и необходимости поиска наиболее оптимального маршрута. Наши водители настоящие профессионалы своего дела. Они обладают превосходными  знаниями города и будут рады помочь вам в различных ситуациях.
Необходимо отметить, что тарифы для услуги по аренде авто в Баку (с водителем) зависят от марки, класса выбранного автомобиля и срока аренды. Вам нужно всего лишь выбрать автомобиль исходя их своих предпочтений, и сообщить нам дату прибытия/отъезда. В свою очередь мы подберем для вас необходимый сервис по самым оптимальным условиям.

Aeroport transfer

Daily (AZN)Transfer (AZN)
Mercedes-Benz S-class w222 350,00 150,00
Mercedes-Benz S-class w221 170,00 70,00
Mercedes-Benz E-class (2014) 200,00 80,00
Mercedes-Benz E-class (2011) 130,00 60,00
Mercedes-Benz Viano (2013) 160,00 70,00
Mercedes-Benz Sprinter 130,00 60,00
Mercedes-Benz 403-50 170,00 90,00
Hyundai H1 (7-11) 80,00 50,00
Sedan PREMIUM 120,00 50,00
Sedan ECONOMY 90,00 30,00


УСЛОВИЯ АРЕНДЫ МАШИН В БАКУ

Условия проката авто в Баку нашей компании  делают процедуру аренды машин еще проще, чем вы могли себе представить!

ПЕРИОД АРЕНДЫ АВТОМОБИЛЯ:
— Прокат машин в нашей компании осуществляется на срок не менее 2 дней.
— Отсчет времени начинается с момента подписания акта о приеме/передачи автомобиля.

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ:
— 100% оплаты периода аренды осуществляется в момент получения клиентом машины
— Необходимо внесение страхового депозита в размере 300 манатов, который возвращается клиенту в случае отсутствия поломок и ДТП.
Оплата принимается:
— Наличными

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ:
— Минимальный возраст пользователя аренды автотранспортного средства не должен быть менее 24 лет
— Пользователь аренды автотранспортного средства  должен предоставить паспорт или ID-карту международного образца и водительское удостоверение международного образца
— Опыт вождения пользователя автотранспортным средством должен быть не менее 1 года.

Использование автомобиля:
— Отсутствует ограничение на ежедневный пробег автомобиля
— Автомобиль возможно использовать только на территории Азербайджанской Республики

Тариф на прокат авто в Баку включает:
— Страхование автомобилей от кражи, несчастных случаев и ущерба третьим лицам
— Стоимость аренды автомобиля

Тариф на прокат авто в Баку НЕ включает:
— Стоимость топлива
— Стоимость мойки
— Стоимость парковки
— Оплата штрафов за нарушение правил дорожного движения
— Внутренние и внешние повреждения, а также повреждения шин

24/7 СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ

При возникновении каких-либо вопросов убедительная просьба связаться с нами одним из удобным для вас способов. Наши менеджеры, по мере возможности, оперативно предоставят вам всю необходимую информацию по интересующему вас вопросу. Мы работаем для вас семь дней в неделю и двадцать четыре часа в сутки.
Будем рады видеть вас в нашем офисе!

Rent a car Baku

Mehdi Mehdizade 1208
1025 Baku, Khatai
Азербайджан
Телефон: +994124092194
Secondary phone: +994502167762
E-mail: office@rentacarbaku.az
URL:

viber whatsapp
  +994502167762  

Читать далее