[]
1 Step 1
Your Name
Phone Number
Date of Arrival

at

Timeof appointment
Drop off dateof appointment

at

Timeof appointment
Previous
Next
AZƏRBAYCAN


  • Avtomobil icarəsinin tam proseduru necədir? 
İcarəçinin sürücülük vəsiqəsi (1 il sürücülük stajı) mütləqdir.Yaş həddi minimum 24 olmalıdır. Bizim şirkətlə icarə müqaviləsi bağlayanda, Sizə müqavilənin sürəti verilir, icarə haqqını və depoziti ödədikdən sonra, avtomobili təhvil-təslim aktına əsasən yoxlayıb, zədələr (əgər varsa) müqavilədə qeyd olunur.

 • Mən sürücülük vəsiqəmi başqa ölkədə almışam, icarəyə avtomobil götürə bilərəm? 
Bəli, etibarlılıq müddəti nəzərə alınmaqla, başqa ölkədə aldığınız sürücülük vəsiqəsi ilə icarəyə avtomobil götürə bilərsiniz.

 • Başqa bir şəxs icarəyə götürülmüş avtomobili idarə edə bilər? 
Yalnız müqavilədə göstərilən şəxslər.İcarə müqaviləsi bağlanan zaman əlavə sürücünü əlavə edə bilərsiniz. Əlavə sürücünün sürücülük vəsiqəsi üzərində olmalıdır. Sürücünü əlavə etmək xidməti pulsuzdur.

 • İcarəyə avtomobil götürərkən nə qədər depozit saxlamalıyam? 
Avtomobilin marka və modelindən asılı olaraq depozit minimum 300AZN olur.

 • İcarəyə avtomobil götürərkən nəyə görə depozit saxlamalıyam? 
Avtomobilə dəymiş ziyanın (franşiza) təmirinin ödənilməsi, MMX və protokolların ödənilməsi, yanacağın az və ya heç olmamamsı, açarların və ya sənədlərin itirilməsi hallarında depozitdən ödəniş edilir.

 • Avtomobili internet səhifə vasitəsilə sifariş etmişəm, əlavə nəsə etməliyəm? 
Necə bilərəm ki, sifarişim qəbul olunub? 24 saat ərzində sifariəinizin qəbul olunması haqqda Sizə məktub gələcək.

 • Avtomobili yolsuzluq şəraitində idarə edə bilərəm? 
Bütün avtomobillərə (həmçinin tam ötürücülü) yolsuzluq şəraitində idarə etməyə icazə verilmir.

 • Yolda təkər boşalarsa/deşilərsə? 
Avtomobili qaytararkən şassidə və təkərlərdə zədə olarsa, onun təmiri üçün lazım olan məbləğ depozitdən çıxılır.

 • Avtomobildə texniki nasazlıq olarsa nə etməliyəm? 
Avtomobildə texniki nasazlıq olarsa bizimlə əlaqə saxlayın.

 • Qəza baş verərsə ne edim? 
Avtomobilin yerini dəyişməmək şərti ilə bizə və yol polisinə xəbər verməlisiniz.

 • İcarəyə götürülmüş avtomobillə sərhəddi keçə bilərəm? 
Xeyr, yalnız Azərbaycan daxilində idarə edə bilərsiniz.

 • Avtomobili gec qaytarsam? 
Avtomobil müqavilədə göstərilən vaxtdan gec qaytarılanda hər gecikdirilmiş saata görə ödəniş edilməlidir.

 • Avtomobili tez qaytarsam? 
Avtomobili müqavilədə göstərilən vaxtdan tez qaytardıqda, istifadə edilməmiş saatlara görə geri pul qaytarılmır.

 • Avtomobili başqa şəhərdən sifariş etsəm əlavə ödəniş etməliyəm? 
Szin sifarişinizə görə avtomobilin başqa şəhərə gətirilməsinə görə əlavə ödəniş etməlisiniz.

 • Avtomobili icarəyə götürdüyüm yerdə yox, başqa yerdə təhvil verə bilərəm? 
Bəli buna görə əlavə ödəniş etməlisiniz.

 • Mən uzaq yola səyahətə çıxmaq istəyirəm, gündəlik kilometr limiti var? 
Xeyr, bizim avtomobillərdə kilometr limiti yoxdur.

 • GPS naviqasiya lazım olarsa? 
Əlavə ödəniş etməklə icarəyə götürəcəyiniz avtomobildə GPS naviqasiya quraşdıra bilərik.

 • Uşaq oturacağı lazım olarsa? 
Əlavə ödəniş etməklə icarəyə götürəcəyiniz avtomobildə uşaq oturacağı quraşdıra bilərik.

ENGLISH

 • What is the complete procedure of renting a car?  
All drivers must have a drivers license at least one (1) year driving experience and must be over the age of 24 years. When you rent a car, you conclude with our company lease and get a copy of it. Then, you pay the rent and deposit. You check the car for damage and, if any are found, they fit in the contract.

 •  My drives license issued in another country. Can I rent a car?  
Yes, you can rent a car with a license issued by another state, but they should be a force for the entire rental period.

 •  Can someone else drive the rented car?  
Only the person designated in the contract as drivers are entitled to drive. You can add one additional driver in your contract. This should be done in the process of filling in the contract. Additional driver must be in possession of a valid driving license. This service is free.

 • What is the size of the deposit I have to leave, if I want to rent a car?  
The deposit amount depends on the class and model of car that you want to order, it has ranged from 300AZN.

 • Why do I have to leave a deposit when renting a car?
The deposit can be used to pay off the cost of repairing possible damage to the vehicle or to pay for the protocol, which is issued by the police. In addition, the amount of the deposit may be retained with a shortage / lack of fuel, GPS, loss of keys, vehicle documents, et al., Described the conditions that are signed when renting a car.

 • I reserved a car through the site. Should I do something else, how do I know if my reservation is successful, and whether the order is executed?
Within 24 hours after you have made a reservation, you will receive a confirmation email.

 • What is the policy on off-road?
Cars, including 4-wheel drives do not have to drive off road.

 • What happens if a flat tire in the car?
If upon return, your car is damaged chassis or tires, you will be assessed an additional amount to pay for repairing damage.

 • What do I do if the car had technical problems?
In the case of mechanical failure, you must contact AVTORENT.

 • What to do in case of an accident? 
You must immediately notify the police and then contact the AVTORENT.

 • Can I travel abroad to rent a car and in what order?
No, you are not allowed to cross the border.

 • What if I return the car later?
At the end of the agreed rental period, after which a tenant will be charged for each hour.

 • What happens if I return the car, taken out, before the period specified in the contract?
When returning the rented vehicle for a period earlier than provided in the contract, the money for the unused time will not be returned.

 • Do I have to pay extra if I want to order a car from another city?
When you take a car rental from another city must pay an additional fee for the transfer.

 • Can I return the car to rent in another place, not in the office?
Yes, this is possible, you will need to pay an additional fee.

 • I am planning a long trip. Are there any restrictions on the run, how can I drive?
We do not have a limit on the mileage of cars.

 • Are vehicles have GPS positioning systems?
Yes, our cars have a GPS system, which is paid in addition.

 • I am going to travel with the child. Do I need to supply the child seat or it can be rented? 
AVTORENT leases child seats at special prices, but you need to note that you need a chair when booking.

РУССКИЙ

 • Какова полная процедура аренды автомобиля?  
Все водители обязаны иметь водительские права по крайней мере один (1) год и возраст должен быть старше 24 лет. Когда Вы арендуете автомобиль, Вы заключаете с нашей компанией договор аренды и получаете его копию. Затем оплачиваете стоимость аренды и депозит. Вы проверяете автомобиль на наличие повреждений и, если таковые будут найдены, они вписываются в контракт.

 • Мои водительские права, выданы в другой стране. Могу ли я арендовать автомобиль?
Да, вы можете арендовать автомобиль с правами, выданными другим государством, но они должны быть с действующими на весь период аренды.

 • Может ли кто-либо другой водить арендуемую машину?
Только лица, обозначенные в контракте как водители, имеют право водить машину. Вы можете добавить одного водителя дополнительно в Ваш контракт. Это должно быть сделано в процессе заполнения контракта. Дополнительный водитель должен иметь при себе действительные водительские права. Эта услуга бесплатна.

 • Каков размер депозита я должен оставить, если захочу арендовать автомобиль?
Размер депозита зависит от класса и модели автомобиля, который вы хотите заказать, он варьируется в диапазоне от 300AZN.

 • Почему я должен оставлять депозит, если арендую автомобиль?
Депозит может быть использован для погашения расходов на ремонт возможных повреждений автомобиля, или для оплат протокола, который выдается полицией. Кроме того, сумма депозита может быть удержана при нехватке/отсутствии топлива, GPS, потери ключей, документов на автомобиль, др., описанное условиях, которые подписываются, при аренде авто.

 • Я зарезервировал авто через сайт. Должен ли я сделать что-то еще, как я узнаю, была ли моя резервация успешной, и будет ли исполнен заказ?
В течение 24 часов после того, как вы сделали предварительный заказ, Вы получите электронное письмо с подтверждением.

 • Какова политика по бездорожью?
Автомобили AVTORENT, включая 4х-колесные приводы, не должны ездить по бездорожью.

 • Что будет, если спустило колесо в автомобиле?
Если по возвращению, Ваш автомобиль имеет повреждения шасси или шин, Вам будет начислена дополнительная сумма на оплату ремонта повреждений.

 • Что мне делать если с машиной возникли технические неполадки?
В случае механического повреждения, вы должны связаться с AVTORENT.

 • Что делать в случае аварии?
Вы должны немедленно оповестить полицию и затем связаться с отделением AVTORENT.

 • Могу ли я путешествовать за границей на арендованной машине и в каком порядке?
Нет, Вам не разрешается пересекать границу.

 • Что если я верну машину позже?
По окончании согласованного периода аренды по истечении которых с арендатора будет взиматься плата за каждый час.

 • Что будет, если я верну авто, взятое в аренду, раньше срока, указанного в договоре?
При возврате арендованного автомобиля сроком раньше, чем предусмотрено в контракте, деньги за неиспользованное время возвращены не будут.

 • Нужно ли доплачивать, если я хочу заказать авто из другого города?
Когда вы берете авто в аренду из другого города, взимается дополнительная плата за трансфер.

 • Могу ли я вернуть автомобиль, взятый в аренду, в другое место, не в офис компании?
Да, это возможно, Вам нужно будет оплатить дополнительный сбор.

 • Я планирую длительную поездку. Есть ли какие либо ограничения в пробеге, сколько я могу проехать?
У нас нет ограничение на пробег автомобилей.

 • Располагают ли автомобили системами GPS?
Да, у наших авто есть системы GPS, которые оплачиваются дополнительно.

 • Я собираюсь путешествовать с ребенком. Должен ли я сам обеспечить детское кресло или его можно арендовать?
AVTORENT предоставляет в аренду детские кресла по специальным ценам, но Вам нужно отметить, что Вам необходимо кресло, при бронировании.

skip to Main Content
«RENT A CAR BAKU» LLC – MINIMUM EFFORT, MAXIMUM COMFORT

Dear friends, we are glad to welcome you to official page of «RENT A CAR BAKU» LLC.
You have plans to visit Baku, Azerbaijan Republic, or you decided to spend holidays there, but you do not have car? Where and how to rent a car in Baku? The capital of Azerbaijan Republic, We are pleased to announce our car hire services in all destinations of Azerbaijan Republic and you are able to compare other car rent deals in order to find your perfect drive at the lowest price. Any time you can assure that our prices are the most profitable and always lower than retail prices from car rental companies. «RENT A CAR BAKU» LLC guarantees you that we will make your trip as cheap and comfortable as possible.

Our company takes the first place on the Azerbaijan rental car market and we could offer you cars of different classes with discounts for regular customers.

We offer the following car rent services:
– Rent a car for a short & long time without a driver
– Hire a car with driver
– VIP cars rent & wedding car rent
– Rent a bus & minibus
– City transfer services
– Meetings at the airport

Hiring a car has never been easier than with us – try our services today and enjoy your stay in Baku, Azerbaijan.

RENTAL CARS ON PROFITABLE RATES

Car hire without chauffeur from «RENT A CAR BAKU» LLC: wide choise of cars and a lot of emotions!

Our company aims to provide a wide range of services and except the expensive and luxury car brands we have a middle-class automobiles in order to meet the demand of all segments of population.

In our fleet there are exclusively imported Economy and the middle class, business class and SUVs from well-known manufacturers: Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Lexus, Infiniti, Toyota, Hyundai, Honda, Nissan. All cars are insured under the policy of Hull and timely maintenance are.

With our reliable and fast cars you can visit many lovely places in Azerbaijan. By car hire without chauffeur, you will be able to feel the freedom of traveling, adventure and new feelings.

Most popular ECONOM CLASS rental cars

KIA PICANTO
Günlük Həftəlik Aylıq
45 AZN 40 AZN 35 AZN

il: 2014, mühərrik: 1.2

HYUNDAİ ACCENT
Günlük Həftəlik Aylıq
50 AZN 45 AZN 40 AZN

il: 2014, mühərrik: 1.6

KİA CERATO
Günlük Həftəlik Aylıq
60 AZN 50 AZN 40 AZN

il: 2013, mühərrik: 1.6

TOYOTA CAMRY
Günlük Həftəlik Aylıq
100 AZN 90 AZN 80 AZN

il: 2010, mühərrik: 2.5

CHEVROLET AVEO
Günlük Həftəlik Aylıq
45 AZN 35 AZN 30 AZN

il: 2013, mühərrik: 1.4

TOYOTA COROLLA
Günlük Həftəlik Aylıq
50 AZN 45 AZN 40 AZN

il: 2011, mühərrik: 1.8

KIA CARENS
Günlük Həftəlik Aylıq
60 AZN 55 AZN 45 AZN

il: 2008, mühərrik: 1.6

NİSSAN SUNNY
Günlük Həftəlik Aylıq
45 AZN 40 AZN 35 AZN

il: 2014, mühərrik: 1.3

HYUNDAİ ELANTRA
Günlük Həftəlik Aylıq
55 AZN 50 AZN 45 AZN

il: 2011, mühərrik: 1.8

TOYOTA COROLLA
Günlük Həftəlik Aylıq
65 AZN 55 AZN 45 AZN

il: 2014, mühərrik: 1.6

KIA RİO
Günlük Həftəlik Aylıq
50 AZN 45 AZN 35 AZN

il: 2013, mühərrik: 1.6

KİA SOUL
Günlük Həftəlik Aylıq
55 AZN 50 AZN 45 AZN

il: 2011, mühərrik: 1.4

HYUNDAİ ELANTRA
Günlük Həftəlik Aylıq
65 AZN 60 AZN 55 AZN

il: 2014, mühərrik: 1.6

VIEW ALL ECONOM CLASS RENTAL CARS

CHEVROLET CRUZE
Günlük Həftəlik Aylıq
75 AZN 65 AZN 55 AZN

il: 2012, mühərrik: 2.0

TOYOTA CAMRY
Günlük Həftəlik Aylıq
100 AZN 90 AZN 70 AZN

il: 2014, mühərrik: 2.4

TOYOTA AVALON
Günlük Həftəlik Aylıq
170 AZN 150 AZN 120 AZN

il: 2014, mühərrik: 3.5

MERCEDES BENZ S-CLASS
Günlük Həftəlik Aylıq
600 AZN 500 AZN 400 AZN

il: 2015, mühərrik: 6.3

HYUNDAI SONATA
Günlük Həftəlik Aylıq
80 AZN 70 AZN 60 AZN

il: 2009, mühərrik: 2.4

HYUNDAI AZERA
Günlük Həftəlik Aylıq
110 AZN 100 AZN 90 AZN

il: 2013, mühərrik: 3.0

MERCEDES BENZ E-CLASS
Günlük Həftəlik Aylıq
250 AZN 240 AZN 230 AZN

il: 2014, mühərrik: 3.0

HYUNDAI SONATA
Günlük Həftəlik Aylıq
80 AZN 70 AZN 60 AZN

il: 2013, mühərrik: 2.4

HYUNDAI SONATA
Günlük Həftəlik Aylıq
120 AZN 110 AZN 100 AZN

il: 2015, mühərrik: 2.4

MERCEDES BENZ S-CLASS
Günlük Həftəlik Aylıq
250 AZN 230 AZN 200 AZN

il: 2011, mühərrik: 3.5

KIA OPTIMA
Günlük Həftəlik Aylıq
85 AZN 80 AZN 75 AZN

il: 2013, mühərrik: 2.4

MERCEDES BENZ E-CLASS
Günlük Həftəlik Aylıq
160 AZN 150 AZN 140 AZN

il: 2011, mühərrik: 3.0

BMW 7-SERIES
Günlük Həftəlik Aylıq
300 AZN 270 AZN 200 AZN

il: 2014, mühərrik: 5.5

BMW X6
Günlük Həftəlik Aylıq
300 AZN 250 AZN 200 AZN

il: 2011, mühərrik: 3.0

KIA SORENTO
Günlük Həftəlik Aylıq
110 AZN 100 AZN 80 AZN

il: 2014, mühərrik: 3.5

TOYOTA PRADO TXL
Günlük Həftəlik Aylıq
120 AZN 110 AZN 85 AZN

il: 2014, mühərrik: 2.7

RANGE ROVER VOGUE
Günlük Həftəlik Aylıq
450 AZN 430 AZN 380 AZN

il: 2014, mühərrik: 4.6

MERCEDES-BENZ G-CLASS
Günlük Həftəlik Aylıq
400 AZN 420 AZN 350 AZN

il: 2013, mühərrik: 6.3

INFINITI FX35
Günlük Həftəlik Aylıq
400 AZN 350 AZN 300 AZN

il: 2014, mühərrik: 3.5

HYUNDAI ix35
Günlük Həftəlik Aylıq
70 AZN 60 AZN 50 AZN

il: 2014, mühərrik: 2.0

KIA SPORTAGE
Günlük Həftəlik Aylıq
70 AZN 60 AZN 50 AZN

il: 2014, mühərrik: 2.0

TOYOTA PRADO TXL
Günlük Həftəlik Aylıq
110 AZN 100 AZN 90 AZN

il: 2012, mühərrik: 2.7

NISSAN X-TRAIL
Günlük Həftəlik Aylıq
80 AZN 70 AZN 55 AZN

il: 2011, mühərrik: 2.5

MERCEDES-BENZ GL-CLASS
Günlük Həftəlik Aylıq
650 AZN 600 AZN 550 AZN

il: 2014, mühərrik: 3.0

HYUNDAI SANTA-FE
Günlük Həftəlik Aylıq
100 AZN 85 AZN 70 AZN

il: 2014, mühərrik: 2.4

LEXUS LX570
Günlük Həftəlik Aylıq
300 AZN 250 AZN 200 AZN

il: 2013, mühərrik: 5.7

TOYOTA PRADO GX
Günlük Həftəlik Aylıq
90 AZN 80 AZN 65 AZN

il: 2009, mühərrik: 2.7

NISSAN NAVARA
Günlük Həftəlik Aylıq
90 AZN 80 AZN 75 AZN

il: 2012, mühərrik: 2.5

TOYOTA RAV4
Günlük Həftəlik Aylıq
90 AZN 80 AZN 70 AZN

il: 2014, mühərrik: 2.0

HYUNDAI SANTA-FE
Günlük Həftəlik Aylıq
80 AZN 70 AZN 60 AZN

il: 2011, mühərrik: 2.7

LEXUS RX350
Günlük Həftəlik Aylıq
180 AZN 160 AZN 140 AZN

il: 2012, mühərrik: 3.5

TOYOTA HILUX
Günlük Həftəlik Aylıq
120 AZN 100 AZN 70 AZN

il: 2012, mühərrik: 4.0

MITSUBISHI L200
Günlük Həftəlik Aylıq
80 AZN 70 AZN 50 AZN

il: 2010, mühərrik: 2.5

MITSUBISHI PAJERO
Günlük Həftəlik Aylıq
80 AZN 70 AZN 60 AZN

il: 2012, mühərrik: 3.8

CHEVROLET CAMARO
Günlük Həftəlik Aylıq
180 AZN 160 AZN 140 AZN

il: 2014, mühərrik: 3.8

ROLLS-ROYCE PHANTOM
Günlük Həftəlik Aylıq
1700 AZN 1500 AZN 1400 AZN

il: 2009, mühərrik: 6.0

PORSHE PANAMERA
Günlük Həftəlik Aylıq
400 AZN 350 AZN 300 AZN

il: 2013, mühərrik: 4.2

BENTLEY CONTINENTAL COUPE
Günlük Həftəlik Aylıq
550 AZN 400 AZN 350 AZN

il: 2010, mühərrik: 3.8

AUDI R8
Günlük Həftəlik Aylıq
800 AZN 700 AZN 600 AZN

il: 2010, mühərrik: 4.2

MERCEDES-BENZ 403
Günlük Həftəlik Aylıq
180 AZN 160 AZN 140 AZN

il: 2008, mühərrik: 6.0

ISUZU NOVO
Günlük Həftəlik Aylıq
140 AZN 120 AZN 100 AZN

il: 2011, mühərrik: 3.0

HYUNDAI COUNTY
Günlük Həftəlik Aylıq
130 AZN 110 AZN 90 AZN

il: 2011, mühərrik: 3.0

MAN NEOPLAN
Günlük Həftəlik Aylıq
250 AZN 200 AZN 150 AZN

il: 2012, mühərrik: 6.3

MERCEDES VIANO
Günlük Həftəlik Aylıq
170 AZN 150 AZN 130 AZN

il: 2013, mühərrik: 3.5

MERCEDES SPRINTER
Günlük Həftəlik Aylıq
130 AZN 120 AZN 110 AZN

il: 2013, mühərrik: 2.2

HYUNDAI H1
Günlük Həftəlik Aylıq
120 AZN 100 AZN 80 AZN

il: 2012, mühərrik: 2.4

OUR ADVANTAGES

Car rental with our company
SIMPLE, FAST, AND ECONOMICAL


SAVING MONEY
in our company you will find a large number of popular cars with most attractive prices


WIDE CHOISE OF CARS
we offers economy, business and premium class of sedans, hatchbacks, SUVs and buses/minibuses


QUALITY SERVICES
you’ll be pleasantly surprised by the high level of service via Internet or in the our office


DISCOUNTS & SPECIAL OFFERS
there are large number of special events and conditions for customers of our company


SAVING TIME
you will spend less than 15 minutes for ordering and registration of the car in our company


INDIVIDUAL APPROACH
in accordance with the requirements and wishes of the client we can find special conditions and vehicles

ADDITIONAL EQUIPMENT
TRANSFER SERVICES: RENTAL CARS WITH DRIVER

For many people actual question is transfer to (from) the airport. Rent a car with chauffeur from  «RENT A CAR BAKU» LLC is the opportunity to reach airport, hotel or other place just to the right time.

If you reserve a car with chauffeur from our company  you shouldn’t think about car parking, traffic problem or search of optimal route. Our drivers for car rent are real professionals, have a good knowledge in providing the service and will always be ready to help you in different situations. They have a good knowledge of all parts of city and will take you anywhere you want.

We just need your car preferences, the dates and the sum you`re ready to spend on it. In our turn we`ll pick up the top option at the best discounted rate. Tariffs for hiring and rental cars depend on the brand, class of chosen car and the lease period.

Aeroport transfer
RENTAL TERMS AND CONDITIONS

Rental car terms from our company makes car rental in Baku is easier than you could imagine.

CAR RENTAL PERIOD:
– Car hire in our company is carried out for a period of at least 2 days.
– The time starts with the signing of the reception and transmission of the vehicle.

PAYMENT TERMS:
– Making a full payment when getting a car
– Making a guarantee deposit of min. 300 AZN when getting a car for rent and receiving it back when returning the car.

PAYMENT IS ACCEPTED:
– By cash

BASIC TERMS:
– The age of the person renting a car has to be no less than 25 years old
–  The person who renting a car has to provide passport  or international ID and driving licenses
– Driving experience of at least 2 years.

USE OF CARS:
– The mileage of the day should not exceed.
– Case do not include to travel abroad

CAR RENT RATES INCLUDE:
– Car insurance against theft, accidents and damage to third parties
– Cost of car rental

CAR RENT RATES DO NOT INCLUDE:
– The cost of fuel
– The cost of wash
– Parking fees
– Payment of fines for traffic violations
– Damage to the car interior and exterior, tires

ONLINE BOOKING SYSTEM FOR BUSY PEOPLE

Select what you need, Pick up the car at your destination and book your car quickly and easily online via our
ONLINE BOOKING SYSTEM.

[ninja_forms_display_form id=”5″]
24/7 CUSTOMER SERVICES

Do you have any questions, please call us – our managers will answer you and give piece of advices which are necessary for you. We work at any time for, seven days a week, twenty four hours per day. Hope to see you in our office!

 

 

 


AZƏRBAYCAN

Avtomobil icarəsinin tam proseduru necədir?
İcarəçinin sürücülük vəsiqəsi (1 il sürücülük stajı) mütləqdir.Yaş həddi minimum 24 olmalıdır. Bizim şirkətlə icarə müqaviləsi bağlayanda, Sizə müqavilənin sürəti verilir, icarə haqqını və depoziti ödədikdən sonra, avtomobili təhvil-təslim aktına əsasən yoxlayıb, zədələr (əgər varsa) müqavilədə qeyd olunur.

Mən sürücülük vəsiqəmi başqa ölkədə almışam, icarəyə avtomobil götürə bilərəm?
Bəli, etibarlılıq müddəti nəzərə alınmaqla, başqa ölkədə aldığınız sürücülük vəsiqəsi ilə icarəyə avtomobil götürə bilərsiniz.

Başqa bir şəxs icarəyə götürülmüş avtomobili idarə edə bilər?
Yalnız müqavilədə göstərilən şəxslər.İcarə müqaviləsi bağlanan zaman əlavə sürücünü əlavə edə bilərsiniz. Əlavə sürücünün sürücülük vəsiqəsi üzərində olmalıdır. Sürücünü əlavə etmək xidməti pulsuzdur.

İcarəyə avtomobil götürərkən nə qədər depozit saxlamalıyam?
Avtomobilin marka və modelindən asılı olaraq depozit minimum 300AZN olur.

İcarəyə avtomobil götürərkən nəyə görə depozit saxlamalıyam? 
Avtomobilə dəymiş ziyanın (franşiza) təmirinin ödənilməsi, MMX və protokolların ödənilməsi, yanacağın az və ya heç olmamamsı, açarların və ya sənədlərin itirilməsi hallarında depozitdən ödəniş edilir.

Avtomobili internet səhifə vasitəsilə sifariş etmişəm, əlavə nəsə etməliyəm?
Necə bilərəm ki, sifarişim qəbul olunub? 24 saat ərzində sifariəinizin qəbul olunması haqqda Sizə məktub gələcək.

Avtomobili yolsuzluq şəraitində idarə edə bilərəm?
Bütün avtomobillərə (həmçinin tam ötürücülü) yolsuzluq şəraitində idarə etməyə icazə verilmir.

Yolda təkər boşalarsa/deşilərsə? 
Avtomobili qaytararkən şassidə və təkərlərdə zədə olarsa, onun təmiri üçün lazım olan məbləğ depozitdən çıxılır.

Avtomobildə texniki nasazlıq olarsa nə etməliyəm?
Avtomobildə texniki nasazlıq olarsa bizimlə əlaqə saxlayın.

Qəza baş verərsə ne edim?
Avtomobilin yerini dəyişməmək şərti ilə bizə və yol polisinə xəbər verməlisiniz.

İcarəyə götürülmüş avtomobillə sərhəddi keçə bilərəm?
Xeyr, yalnız Azərbaycan daxilində idarə edə bilərsiniz.

Avtomobili gec qaytarsam?
Avtomobil müqavilədə göstərilən vaxtdan gec qaytarılanda hər gecikdirilmiş saata görə ödəniş edilməlidir.

Avtomobili tez qaytarsam?
Avtomobili müqavilədə göstərilən vaxtdan tez qaytardıqda, istifadə edilməmiş saatlara görə geri pul qaytarılmır.

Avtomobili başqa şəhərdən sifariş etsəm əlavə ödəniş etməliyəm? 
Szin sifarişinizə görə avtomobilin başqa şəhərə gətirilməsinə görə əlavə ödəniş etməlisiniz.

Avtomobili icarəyə götürdüyüm yerdə yox, başqa yerdə təhvil verə bilərəm? 
Bəli buna görə əlavə ödəniş etməlisiniz.

Mən uzaq yola səyahətə çıxmaq istəyirəm, gündəlik kilometr limiti var? 
Xeyr, bizim avtomobillərdə kilometr limiti yoxdur.

GPS naviqasiya lazım olarsa? 
Əlavə ödəniş etməklə icarəyə götürəcəyiniz avtomobildə GPS naviqasiya quraşdıra bilərik.

Uşaq oturacağı lazım olarsa? 
Əlavə ödəniş etməklə icarəyə götürəcəyiniz avtomobildə uşaq oturacağı quraşdıra bilərik.


ENGLISH
Spoiler content

РУССКИЙ
Spoiler content

Back To Top