[]
1 Step 1
Your Name
Phone Number
Date of Arrival

at

Timeof appointment
Drop off dateof appointment

at

Timeof appointment
Previous
Next
AZƏRBAYCAN


  • Avtomobil icarəsinin tam proseduru necədir? 
İcarəçinin sürücülük vəsiqəsi (1 il sürücülük stajı) mütləqdir.Yaş həddi minimum 24 olmalıdır. Bizim şirkətlə icarə müqaviləsi bağlayanda, Sizə müqavilənin sürəti verilir, icarə haqqını və depoziti ödədikdən sonra, avtomobili təhvil-təslim aktına əsasən yoxlayıb, zədələr (əgər varsa) müqavilədə qeyd olunur.

 • Mən sürücülük vəsiqəmi başqa ölkədə almışam, icarəyə avtomobil götürə bilərəm? 
Bəli, etibarlılıq müddəti nəzərə alınmaqla, başqa ölkədə aldığınız sürücülük vəsiqəsi ilə icarəyə avtomobil götürə bilərsiniz.

 • Başqa bir şəxs icarəyə götürülmüş avtomobili idarə edə bilər? 
Yalnız müqavilədə göstərilən şəxslər.İcarə müqaviləsi bağlanan zaman əlavə sürücünü əlavə edə bilərsiniz. Əlavə sürücünün sürücülük vəsiqəsi üzərində olmalıdır. Sürücünü əlavə etmək xidməti pulsuzdur.

 • İcarəyə avtomobil götürərkən nə qədər depozit saxlamalıyam? 
Avtomobilin marka və modelindən asılı olaraq depozit minimum 300AZN olur.

 • İcarəyə avtomobil götürərkən nəyə görə depozit saxlamalıyam? 
Avtomobilə dəymiş ziyanın (franşiza) təmirinin ödənilməsi, MMX və protokolların ödənilməsi, yanacağın az və ya heç olmamamsı, açarların və ya sənədlərin itirilməsi hallarında depozitdən ödəniş edilir.

 • Avtomobili internet səhifə vasitəsilə sifariş etmişəm, əlavə nəsə etməliyəm? 
Necə bilərəm ki, sifarişim qəbul olunub? 24 saat ərzində sifariəinizin qəbul olunması haqqda Sizə məktub gələcək.

 • Avtomobili yolsuzluq şəraitində idarə edə bilərəm? 
Bütün avtomobillərə (həmçinin tam ötürücülü) yolsuzluq şəraitində idarə etməyə icazə verilmir.

 • Yolda təkər boşalarsa/deşilərsə? 
Avtomobili qaytararkən şassidə və təkərlərdə zədə olarsa, onun təmiri üçün lazım olan məbləğ depozitdən çıxılır.

 • Avtomobildə texniki nasazlıq olarsa nə etməliyəm? 
Avtomobildə texniki nasazlıq olarsa bizimlə əlaqə saxlayın.

 • Qəza baş verərsə ne edim? 
Avtomobilin yerini dəyişməmək şərti ilə bizə və yol polisinə xəbər verməlisiniz.

 • İcarəyə götürülmüş avtomobillə sərhəddi keçə bilərəm? 
Xeyr, yalnız Azərbaycan daxilində idarə edə bilərsiniz.

 • Avtomobili gec qaytarsam? 
Avtomobil müqavilədə göstərilən vaxtdan gec qaytarılanda hər gecikdirilmiş saata görə ödəniş edilməlidir.

 • Avtomobili tez qaytarsam? 
Avtomobili müqavilədə göstərilən vaxtdan tez qaytardıqda, istifadə edilməmiş saatlara görə geri pul qaytarılmır.

 • Avtomobili başqa şəhərdən sifariş etsəm əlavə ödəniş etməliyəm? 
Szin sifarişinizə görə avtomobilin başqa şəhərə gətirilməsinə görə əlavə ödəniş etməlisiniz.

 • Avtomobili icarəyə götürdüyüm yerdə yox, başqa yerdə təhvil verə bilərəm? 
Bəli buna görə əlavə ödəniş etməlisiniz.

 • Mən uzaq yola səyahətə çıxmaq istəyirəm, gündəlik kilometr limiti var? 
Xeyr, bizim avtomobillərdə kilometr limiti yoxdur.

 • GPS naviqasiya lazım olarsa? 
Əlavə ödəniş etməklə icarəyə götürəcəyiniz avtomobildə GPS naviqasiya quraşdıra bilərik.

 • Uşaq oturacağı lazım olarsa? 
Əlavə ödəniş etməklə icarəyə götürəcəyiniz avtomobildə uşaq oturacağı quraşdıra bilərik.

ENGLISH

 • What is the complete procedure of renting a car?  
All drivers must have a drivers license at least one (1) year driving experience and must be over the age of 24 years. When you rent a car, you conclude with our company lease and get a copy of it. Then, you pay the rent and deposit. You check the car for damage and, if any are found, they fit in the contract.

 •  My drives license issued in another country. Can I rent a car?  
Yes, you can rent a car with a license issued by another state, but they should be a force for the entire rental period.

 •  Can someone else drive the rented car?  
Only the person designated in the contract as drivers are entitled to drive. You can add one additional driver in your contract. This should be done in the process of filling in the contract. Additional driver must be in possession of a valid driving license. This service is free.

 • What is the size of the deposit I have to leave, if I want to rent a car?  
The deposit amount depends on the class and model of car that you want to order, it has ranged from 300AZN.

 • Why do I have to leave a deposit when renting a car?
The deposit can be used to pay off the cost of repairing possible damage to the vehicle or to pay for the protocol, which is issued by the police. In addition, the amount of the deposit may be retained with a shortage / lack of fuel, GPS, loss of keys, vehicle documents, et al., Described the conditions that are signed when renting a car.

 • I reserved a car through the site. Should I do something else, how do I know if my reservation is successful, and whether the order is executed?
Within 24 hours after you have made a reservation, you will receive a confirmation email.

 • What is the policy on off-road?
Cars, including 4-wheel drives do not have to drive off road.

 • What happens if a flat tire in the car?
If upon return, your car is damaged chassis or tires, you will be assessed an additional amount to pay for repairing damage.

 • What do I do if the car had technical problems?
In the case of mechanical failure, you must contact AVTORENT.

 • What to do in case of an accident? 
You must immediately notify the police and then contact the AVTORENT.

 • Can I travel abroad to rent a car and in what order?
No, you are not allowed to cross the border.

 • What if I return the car later?
At the end of the agreed rental period, after which a tenant will be charged for each hour.

 • What happens if I return the car, taken out, before the period specified in the contract?
When returning the rented vehicle for a period earlier than provided in the contract, the money for the unused time will not be returned.

 • Do I have to pay extra if I want to order a car from another city?
When you take a car rental from another city must pay an additional fee for the transfer.

 • Can I return the car to rent in another place, not in the office?
Yes, this is possible, you will need to pay an additional fee.

 • I am planning a long trip. Are there any restrictions on the run, how can I drive?
We do not have a limit on the mileage of cars.

 • Are vehicles have GPS positioning systems?
Yes, our cars have a GPS system, which is paid in addition.

 • I am going to travel with the child. Do I need to supply the child seat or it can be rented? 
AVTORENT leases child seats at special prices, but you need to note that you need a chair when booking.

РУССКИЙ

 • Какова полная процедура аренды автомобиля?  
Все водители обязаны иметь водительские права по крайней мере один (1) год и возраст должен быть старше 24 лет. Когда Вы арендуете автомобиль, Вы заключаете с нашей компанией договор аренды и получаете его копию. Затем оплачиваете стоимость аренды и депозит. Вы проверяете автомобиль на наличие повреждений и, если таковые будут найдены, они вписываются в контракт.

 • Мои водительские права, выданы в другой стране. Могу ли я арендовать автомобиль?
Да, вы можете арендовать автомобиль с правами, выданными другим государством, но они должны быть с действующими на весь период аренды.

 • Может ли кто-либо другой водить арендуемую машину?
Только лица, обозначенные в контракте как водители, имеют право водить машину. Вы можете добавить одного водителя дополнительно в Ваш контракт. Это должно быть сделано в процессе заполнения контракта. Дополнительный водитель должен иметь при себе действительные водительские права. Эта услуга бесплатна.

 • Каков размер депозита я должен оставить, если захочу арендовать автомобиль?
Размер депозита зависит от класса и модели автомобиля, который вы хотите заказать, он варьируется в диапазоне от 300AZN.

 • Почему я должен оставлять депозит, если арендую автомобиль?
Депозит может быть использован для погашения расходов на ремонт возможных повреждений автомобиля, или для оплат протокола, который выдается полицией. Кроме того, сумма депозита может быть удержана при нехватке/отсутствии топлива, GPS, потери ключей, документов на автомобиль, др., описанное условиях, которые подписываются, при аренде авто.

 • Я зарезервировал авто через сайт. Должен ли я сделать что-то еще, как я узнаю, была ли моя резервация успешной, и будет ли исполнен заказ?
В течение 24 часов после того, как вы сделали предварительный заказ, Вы получите электронное письмо с подтверждением.

 • Какова политика по бездорожью?
Автомобили AVTORENT, включая 4х-колесные приводы, не должны ездить по бездорожью.

 • Что будет, если спустило колесо в автомобиле?
Если по возвращению, Ваш автомобиль имеет повреждения шасси или шин, Вам будет начислена дополнительная сумма на оплату ремонта повреждений.

 • Что мне делать если с машиной возникли технические неполадки?
В случае механического повреждения, вы должны связаться с AVTORENT.

 • Что делать в случае аварии?
Вы должны немедленно оповестить полицию и затем связаться с отделением AVTORENT.

 • Могу ли я путешествовать за границей на арендованной машине и в каком порядке?
Нет, Вам не разрешается пересекать границу.

 • Что если я верну машину позже?
По окончании согласованного периода аренды по истечении которых с арендатора будет взиматься плата за каждый час.

 • Что будет, если я верну авто, взятое в аренду, раньше срока, указанного в договоре?
При возврате арендованного автомобиля сроком раньше, чем предусмотрено в контракте, деньги за неиспользованное время возвращены не будут.

 • Нужно ли доплачивать, если я хочу заказать авто из другого города?
Когда вы берете авто в аренду из другого города, взимается дополнительная плата за трансфер.

 • Могу ли я вернуть автомобиль, взятый в аренду, в другое место, не в офис компании?
Да, это возможно, Вам нужно будет оплатить дополнительный сбор.

 • Я планирую длительную поездку. Есть ли какие либо ограничения в пробеге, сколько я могу проехать?
У нас нет ограничение на пробег автомобилей.

 • Располагают ли автомобили системами GPS?
Да, у наших авто есть системы GPS, которые оплачиваются дополнительно.

 • Я собираюсь путешествовать с ребенком. Должен ли я сам обеспечить детское кресло или его можно арендовать?
AVTORENT предоставляет в аренду детские кресла по специальным ценам, но Вам нужно отметить, что Вам необходимо кресло, при бронировании.

skip to Main Content
Toyota Prado - Rent A Car Baku | Avtomobil Kirayesi | Прокат авто в Баку

Arenda masinlar – RENT A CAR BAKU şırkətindən Avtomobil kirayesi

AVTOMOBIL KIRAYESI – MINIMUM CƏHD, MAKSIMUM KOMFORT

Əziz dostlar, Sizi “RENT A CAR BAKU” (BAKIDA AVTOMOBİL KİRAYESİ) şirkətinin rəsmi səhifəsində salamlayırıq.
Bakını ziyarət etmək planlaşdırırsınız və ya Azərbaycanda məzuniyyəti keçirməyə qərara gəlmisiz, sadəcə avtomobil çatışmır? Bilmirsiz Bakıda arenda masinlar harda və neçəyə götürmək olar?
Bakıda avtomobil kirayesi xidmətini Sizin diqqətinizə təklif edirik. Əmin ola bilərsiz ki, bizim şirkət vasitəsilə arenda masinlar yerli bazarda digər şirkətlərin analoji təklifləri ilə müqayisə edəndə ən sərfəli şərtlərlə təqdim olunur.
Bunları nəzərə alaraq, bizim xidmətlərimizdən istifadə edib, siz həm əlverişli, həm də rahat səyahətini edəcəksiniz!
Bizim şirkətimiz Azərbaycan icarə maşınlar bazarında birinci yeri tutur və bunun sayəsində biz öz müştərilərinə müxtəlif siniflərin ən populyar maşınlar təklif edə bilirik. Bundan başqa bizdə mütəmadi olaraq bir sıra aksiya və xüsusi təkliflər mövcuddur.

Avtomobil kirayəsi xidməti çərçivəsində:

 • Sürücüsüz qısamüddətli maşınların icarəsi
 • Sürücüylə avtomobi kirayəsi
 • Toy kortejləri üçün VIP-sinifin avtomobillərinin icarəsi
 • Avtobusların və mikroavtobusların kirayəsi
 • Şəhər üzrə transfer xidmətləri
 • Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanına (limanından) garşılanma ya da yola salma
  Bizim prokat masinlar ilə avtomobil icarəsi daha sadə və daha əlverişli olur – bizim xidmətlərimizdən istifadə etməyə tələsin!

SƏRFƏLİ ŞƏRTLƏRLƏ ARENDA MASİNLAR

“RENT A CAR BAKU” şirkəti vasitəsi ilə Bakıda (sürücüsüz) avtomobilin icarəsi ilk növbədə maşınların böyük seçimidir!

Bizim şirkətimiz xidmətlərin geniş çeşidini təmin etməyə çalışır, buna görə də bizdə bahalı  və təmtəraqlı avtomobillərdən başqa həmçinin orta və ekonom klass səviyyəli maşınlar, eləcə də əhalinin bütün təbəqələrinin tələbatının təmin olunması üçün avtobuslar və yolsuzluq avtomobilləri da var.

Bizim şirkətimizin avtoparkında Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Lexus, Infiniti, Toyota, Kia, Hyundai, Honda, Nissan, Mitsubishi və s. Kimi məşhur Amerika, Avropa, Koreya və Yapon istehsalçılarının kirayə maşınları təqdim edilmişdir  Bütün avtomobillər KASKO və OSAQO polisi üzrə sığortalanıb, vaxtlı-vaxtında texniki müayinədən keçirlər və çox gözəl vəziyyətdədir.

Bizim keyfiyyətli və etibarlı avtomobillərimiz vasitəsi ilə siz bir çox respublikanın çox gözəl yerlərinə baş çəkə bilərsiniz, bununla bərabər səyahətlərdə sonsuz azadlığı hiss edəcək və yeni hisslər dənizinə qərq olacaqsınız.

KIA RIO
GündəlikHəftəlikAylıq
70 AZN420 AZN1300 AZN

il: 2019, mühərrik: 1.6, rəng: white

HYUNDAI ACCENT
GündəlikHəftəlikAylıq
70 AZN420 AZN1300 AZN

il: 2019, mühərrik: 1.6, rəng: black

VW POLO
GündəlikHəftəlikAylıq
70 AZN420 AZN1300 AZN

il: 2019, mühərrik: 1.6, rəng: white

TOYOTA COROLLA
GündəlikHəftəlikAylıq
75 AZN490 AZN1400 AZN

il: 2014, mühərrik: 1.6, rəng: white

HYUNDAI SONATA
GündəlikHəftəlikAylıq
90 AZN560 AZN1700 AZN

il: 2015, mühərrik: 2.4, rəng: white

TOYOTA CAMRY
GündəlikHəftəlikAylıq
100 AZN630 AZN1800 AZN

il: 2015, mühərrik: 2.5, rəng: white

MERCEDES BENZ E-CLASS
GündəlikHəftəlikAylıq
170 AZN1050 AZN3000 AZN

il: 2014, mühərrik: 2.2, rəng: black

MERCEDES BENZ S-CLASS
GündəlikHəftəlikAylıq
600 AZN3500 AZN10000 AZN

il: 2016, mühərrik: 4.0, rəng: black

HYUNDAI TUCSON
GündəlikHəftəlikAylıq
100 AZN630 AZN1800 AZN

il: 2018, mühərrik: 2.0, rəng: white

KIA SPORTAGE
GündəlikHəftəlikAylıq
100 AZN630 AZN1800 AZN

il: 2019, mühərrik: 2.0, rəng: white

TOYOTA RAV 4
GündəlikHəftəlikAylıq
100 AZN630 AZN1800 AZN

il: 2018, mühərrik: 2.0, rəng: black

TOYOTA LAND CRUISER 200
GündəlikHəftəlikAylıq
200 AZN1260 AZN3500 AZN

il: 2015, mühərrik: 4.0, rəng: white

ROLLS-ROYCE GHOST
DailyWeeklyMonthly
1800 AZN10500 AZN23000 AZN

year: 2015, engine: 6.0, color: black

PORSHE PANAMERA
DailyWeeklyMonthly
400 AZN2450 AZN80000 AZN

year: 2012, engine: 4.2, color: white

BENTLEY CONTINENTAL COUPE
DailyWeeklyMonthly
700 AZN4900 AZN15000 AZN

year: 2013, engine: 3.8, color: white

AUDI R8
DailyWeeklyMonthly
800 AZN4900 AZN12000 AZN

year: 2013, engine: 4.2, color: white

HYUNDAI H1
Gündəlik:HəftəlikAylıq
120 AZN770 AZN2250 AZN

il: 2012, mühərrik: 2.5, sərniş.: 11

MERCEDES SPRINTER
TransferŞəhərdaxili
70 AZN140 AZN

il: 2013, mühərrik: 2.2, sərniş.: 20

MERCEDES VIANO
Gündəlik:HəftəlikAylıq
160 AZN980 AZN2700 AZN

il: 2012, mühərrik: 3.5, sərniş.: 7

MERCEDES V-CLASS
TransferŞəhərdaxili
120 AZN300 AZN

il: 2017, mühərrik: 2.2, sərniş.: 6

BİZİM ƏSAS ÜSTÜNLÜKLƏRİMİZ

Bizim şirkət vasitəsilə avtomobil kirayəsi
SADƏ, TEZ VƏ SƏRFƏLİ


VƏSAİTLƏRƏ QƏNAƏT
bizim şirkətimizdə siz icarənin ən əlverişli şərtləri üzrə böyük miqdarda məşhur avtomobil tapacaqsınız


GENİŞ SEÇİM
biz ekonom, biznes və premium sinfindən olan Sedan xetçbek, yolsuzluq maşınları, həmçinin avtobus və mikroavtobusların böyük seçimini təklif edirik


KEYFİYYƏTLİ XİDMƏT
ofisimizdəki yüksək səviyyəli xidmətlər və ya İnternet vasitəsilə avtomobil sifarişinin həyata keçirilməsi Sizi müsbət şəkildə təəccübləndirəcək


ENDİRİM VƏ XÜSUSİ TƏKLİFLƏR
biz şirkətimizin müştəriləri üçün böyük miqdarda aksiyalar və xüsusi təkliflər təklif edirik


VAXTA QƏNAƏT
bizim şirkətimiz vasitəsilə Bakıda avtomobil kirayəsinin sifarişi və xidmətin rəsmiləşdirilməsi proseduru Sizdən uzağı 10-15 dəqiqə vaxt tələb edəcək


FƏRDİ YANAŞMA
Biz sizin tələb və arzularınıza bilavasitə uyğun olan xüsusi şərtləri və nəqliyyat vasitələrini təqdim edirik

ƏLAVƏ AVADANLIQ VƏ XİDMƏTLƏR

TRANSFER XİDMƏTİ: SÜRÜCÜ İLƏ MAŞINLARIN KİRAYƏSİ

Xarici ölkələrə təşrif buyuran bir çox insanlar üçün aeroportdan transfer problemi ən aktual məsələdir. “TRANSFER EXPRESS”-dan Bakıda  avtomobilin (sürücüylə) icarəsi hava limanından mehmanxana və ya sizin istəyinizlə başqa bir yerə vaxtlı-vaxtında gəlmək üçün çox gözəl imkandır.

Əgər siz sürücüylə arenda maşınları götürməyi planlaşdırırsınızsa, deməli siz tıxaclar, avtodayanacaq və ən optimal marşrutun axtarışı problemini həmişəlik unudursunuz. Bizim sürücülərimiz öz işinin peşəkarlarıdır. Onlar şəhəri son dərəcə yaxşı tanıyır və müxtəlif vəziyyətlərdə böyük məmnuniyyətlə köməyinizə çatacaqlar.

Qeyd etmək lazımdır ki, Bakıda avtomobilin icarəsi üzrə xidmətlərin tarifləri seçilmiş avtomobilin markasından, hansı sinfə aid olmasından və icarənin müddətindən asılıdır. Sizə yalnız öz üstünlük verdiyiniz prokat masinlar seçmək və gəlişinizin/yola düşmənizin tarixini bizə bildirmək lazımdır. Öz növbəmizdə biz sizin üçün ən optimal şərtlərə görə lazımi xidməti seçəcəyik.

Hava limanı transfer / Bakı transfer xidməti

AVTOMOBİL İCARƏSİ ÜÇÜN ŞƏRTLƏR VƏ QAYDALAR

Şirkətimizin Bakıda avtomobil icarəsinin şərtləri avtomobil icarəsini siz təsəvvür edə bildiyinizdən də asan edir!

AVTOMOBİLİN İCARƏ MÜDDƏTİ:

 • Bizim şirkətimizdə Avtomobil kirayəsi ən azı 3 gün müddətinə həyata keçirilir.
 • Müddətin hesablanması avtomobilin qəbul/təhvili haqqında aktın imzalandığı andan başlayır.

ÖDƏMƏ ŞƏRTLƏRİ:

 • Kirayənin tam ödənişi müştərinin avtomobili aldığı zaman həyata keçirilir.
 • 300 AZN məbləğində sığorta depoziti qoyulmalıdılr ki, sınma və ya YNH-nin baş vermədiyi halda bu məbləğ müştəriyə geri qaytarılır.

Ödəniş:

 • Nağd pull və Kredit kartlar (VİSA / MASTERCARD) qəbul edilir.

ƏSAS ŞƏRTLƏR:

 • Avtonəqliyyat vasitəsini icarə edən şəxsin ən azı 24 yaşı olmalıdır.
 • Avtonəqliyyat vasitəsindən istifadə edən şəxs şəxsiyyət vəsiqəsini və ya beynəlxalq  ID-kartı  və beynəlxalq sürücülük vəsiqəsini təqdim etməlidir.
 • Avtonəqliyyat vasitəsindən istifadə edən şəxs ən azı 1 il sürücülük təcrübəsinə malik olmalıdır.

AVTOMOBİLİN  İSTİFADƏSİ:

 • Gündəlik  yürüşünə məhdudiyyət qoyulmur.
 • Avtomobili yalnız Azərbaycan Respublikası ərazisində istifadə etmək olar.

Avtomobillərin Bakıda kirayə tarifinə daxil olanlar:

 • Avtomobillərin oğurluq, qəza və üçüncü şəxslərə zərərin vurulmasına qarşı sığortası
 • Avtomobilin kirayə məbləği

Avtomobillərin Bakıda kirayə tarifinə daxil olmayanlar:

 • Yanacaq xərci
 • Yuma dəyəri
 • Dayanacaq haqları
 • Yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə cərimələrin ödənilməsi
 • Avtomobilin daxildən və xaricdən zədələnməsi, eləcə də şinlərin zədələnməsi.

24/7 CUSTOMER SERVICES

Hər hansı bir sualın  yarandığı halda Sizə rahat olan vasitə ilə bizimlə əlaqə saxlamanızı xahiş edirik. Bizim menecerlər, imkan daxilində, sizi maraqlandıran  suala aid bütün lazımi məlumatları operativ surətdə təqdim edəcək. Biz həftənin yeddi günü günün iyirmi dörd saatı Sizin üçün çalışırıq.

Sizi ofisimizdə görməyə çox şad olarıq!

MAIN OFFICE: Mehdi Mehdizade 1208
AIRPORT BRANCH: GYD Airport Terminal 1 Zone B

Телефон: +994502167762
Secondary phone: +994502779988
E-mail: office@rentacarbaku.az
URL: https://rentacarbaku.az/

viber whatsapp
  +994502167762  

Read More
Back To Top