[]
1 Step 1
Your Name
Phone Number
Date of Arrival

at

Timeof appointment
Drop off dateof appointment

at

Timeof appointment
Previous
Next
AZƏRBAYCAN


  • Avtomobil icarəsinin tam proseduru necədir? 
İcarəçinin sürücülük vəsiqəsi (1 il sürücülük stajı) mütləqdir.Yaş həddi minimum 24 olmalıdır. Bizim şirkətlə icarə müqaviləsi bağlayanda, Sizə müqavilənin sürəti verilir, icarə haqqını və depoziti ödədikdən sonra, avtomobili təhvil-təslim aktına əsasən yoxlayıb, zədələr (əgər varsa) müqavilədə qeyd olunur.

 • Mən sürücülük vəsiqəmi başqa ölkədə almışam, icarəyə avtomobil götürə bilərəm? 
Bəli, etibarlılıq müddəti nəzərə alınmaqla, başqa ölkədə aldığınız sürücülük vəsiqəsi ilə icarəyə avtomobil götürə bilərsiniz.

 • Başqa bir şəxs icarəyə götürülmüş avtomobili idarə edə bilər? 
Yalnız müqavilədə göstərilən şəxslər.İcarə müqaviləsi bağlanan zaman əlavə sürücünü əlavə edə bilərsiniz. Əlavə sürücünün sürücülük vəsiqəsi üzərində olmalıdır. Sürücünü əlavə etmək xidməti pulsuzdur.

 • İcarəyə avtomobil götürərkən nə qədər depozit saxlamalıyam? 
Avtomobilin marka və modelindən asılı olaraq depozit minimum 300AZN olur.

 • İcarəyə avtomobil götürərkən nəyə görə depozit saxlamalıyam? 
Avtomobilə dəymiş ziyanın (franşiza) təmirinin ödənilməsi, MMX və protokolların ödənilməsi, yanacağın az və ya heç olmamamsı, açarların və ya sənədlərin itirilməsi hallarında depozitdən ödəniş edilir.

 • Avtomobili internet səhifə vasitəsilə sifariş etmişəm, əlavə nəsə etməliyəm? 
Necə bilərəm ki, sifarişim qəbul olunub? 24 saat ərzində sifariəinizin qəbul olunması haqqda Sizə məktub gələcək.

 • Avtomobili yolsuzluq şəraitində idarə edə bilərəm? 
Bütün avtomobillərə (həmçinin tam ötürücülü) yolsuzluq şəraitində idarə etməyə icazə verilmir.

 • Yolda təkər boşalarsa/deşilərsə? 
Avtomobili qaytararkən şassidə və təkərlərdə zədə olarsa, onun təmiri üçün lazım olan məbləğ depozitdən çıxılır.

 • Avtomobildə texniki nasazlıq olarsa nə etməliyəm? 
Avtomobildə texniki nasazlıq olarsa bizimlə əlaqə saxlayın.

 • Qəza baş verərsə ne edim? 
Avtomobilin yerini dəyişməmək şərti ilə bizə və yol polisinə xəbər verməlisiniz.

 • İcarəyə götürülmüş avtomobillə sərhəddi keçə bilərəm? 
Xeyr, yalnız Azərbaycan daxilində idarə edə bilərsiniz.

 • Avtomobili gec qaytarsam? 
Avtomobil müqavilədə göstərilən vaxtdan gec qaytarılanda hər gecikdirilmiş saata görə ödəniş edilməlidir.

 • Avtomobili tez qaytarsam? 
Avtomobili müqavilədə göstərilən vaxtdan tez qaytardıqda, istifadə edilməmiş saatlara görə geri pul qaytarılmır.

 • Avtomobili başqa şəhərdən sifariş etsəm əlavə ödəniş etməliyəm? 
Szin sifarişinizə görə avtomobilin başqa şəhərə gətirilməsinə görə əlavə ödəniş etməlisiniz.

 • Avtomobili icarəyə götürdüyüm yerdə yox, başqa yerdə təhvil verə bilərəm? 
Bəli buna görə əlavə ödəniş etməlisiniz.

 • Mən uzaq yola səyahətə çıxmaq istəyirəm, gündəlik kilometr limiti var? 
Xeyr, bizim avtomobillərdə kilometr limiti yoxdur.

 • GPS naviqasiya lazım olarsa? 
Əlavə ödəniş etməklə icarəyə götürəcəyiniz avtomobildə GPS naviqasiya quraşdıra bilərik.

 • Uşaq oturacağı lazım olarsa? 
Əlavə ödəniş etməklə icarəyə götürəcəyiniz avtomobildə uşaq oturacağı quraşdıra bilərik.

ENGLISH

 • What is the complete procedure of renting a car?  
All drivers must have a drivers license at least one (1) year driving experience and must be over the age of 24 years. When you rent a car, you conclude with our company lease and get a copy of it. Then, you pay the rent and deposit. You check the car for damage and, if any are found, they fit in the contract.

 •  My drives license issued in another country. Can I rent a car?  
Yes, you can rent a car with a license issued by another state, but they should be a force for the entire rental period.

 •  Can someone else drive the rented car?  
Only the person designated in the contract as drivers are entitled to drive. You can add one additional driver in your contract. This should be done in the process of filling in the contract. Additional driver must be in possession of a valid driving license. This service is free.

 • What is the size of the deposit I have to leave, if I want to rent a car?  
The deposit amount depends on the class and model of car that you want to order, it has ranged from 300AZN.

 • Why do I have to leave a deposit when renting a car?
The deposit can be used to pay off the cost of repairing possible damage to the vehicle or to pay for the protocol, which is issued by the police. In addition, the amount of the deposit may be retained with a shortage / lack of fuel, GPS, loss of keys, vehicle documents, et al., Described the conditions that are signed when renting a car.

 • I reserved a car through the site. Should I do something else, how do I know if my reservation is successful, and whether the order is executed?
Within 24 hours after you have made a reservation, you will receive a confirmation email.

 • What is the policy on off-road?
Cars, including 4-wheel drives do not have to drive off road.

 • What happens if a flat tire in the car?
If upon return, your car is damaged chassis or tires, you will be assessed an additional amount to pay for repairing damage.

 • What do I do if the car had technical problems?
In the case of mechanical failure, you must contact AVTORENT.

 • What to do in case of an accident? 
You must immediately notify the police and then contact the AVTORENT.

 • Can I travel abroad to rent a car and in what order?
No, you are not allowed to cross the border.

 • What if I return the car later?
At the end of the agreed rental period, after which a tenant will be charged for each hour.

 • What happens if I return the car, taken out, before the period specified in the contract?
When returning the rented vehicle for a period earlier than provided in the contract, the money for the unused time will not be returned.

 • Do I have to pay extra if I want to order a car from another city?
When you take a car rental from another city must pay an additional fee for the transfer.

 • Can I return the car to rent in another place, not in the office?
Yes, this is possible, you will need to pay an additional fee.

 • I am planning a long trip. Are there any restrictions on the run, how can I drive?
We do not have a limit on the mileage of cars.

 • Are vehicles have GPS positioning systems?
Yes, our cars have a GPS system, which is paid in addition.

 • I am going to travel with the child. Do I need to supply the child seat or it can be rented? 
AVTORENT leases child seats at special prices, but you need to note that you need a chair when booking.

РУССКИЙ

 • Какова полная процедура аренды автомобиля?  
Все водители обязаны иметь водительские права по крайней мере один (1) год и возраст должен быть старше 24 лет. Когда Вы арендуете автомобиль, Вы заключаете с нашей компанией договор аренды и получаете его копию. Затем оплачиваете стоимость аренды и депозит. Вы проверяете автомобиль на наличие повреждений и, если таковые будут найдены, они вписываются в контракт.

 • Мои водительские права, выданы в другой стране. Могу ли я арендовать автомобиль?
Да, вы можете арендовать автомобиль с правами, выданными другим государством, но они должны быть с действующими на весь период аренды.

 • Может ли кто-либо другой водить арендуемую машину?
Только лица, обозначенные в контракте как водители, имеют право водить машину. Вы можете добавить одного водителя дополнительно в Ваш контракт. Это должно быть сделано в процессе заполнения контракта. Дополнительный водитель должен иметь при себе действительные водительские права. Эта услуга бесплатна.

 • Каков размер депозита я должен оставить, если захочу арендовать автомобиль?
Размер депозита зависит от класса и модели автомобиля, который вы хотите заказать, он варьируется в диапазоне от 300AZN.

 • Почему я должен оставлять депозит, если арендую автомобиль?
Депозит может быть использован для погашения расходов на ремонт возможных повреждений автомобиля, или для оплат протокола, который выдается полицией. Кроме того, сумма депозита может быть удержана при нехватке/отсутствии топлива, GPS, потери ключей, документов на автомобиль, др., описанное условиях, которые подписываются, при аренде авто.

 • Я зарезервировал авто через сайт. Должен ли я сделать что-то еще, как я узнаю, была ли моя резервация успешной, и будет ли исполнен заказ?
В течение 24 часов после того, как вы сделали предварительный заказ, Вы получите электронное письмо с подтверждением.

 • Какова политика по бездорожью?
Автомобили AVTORENT, включая 4х-колесные приводы, не должны ездить по бездорожью.

 • Что будет, если спустило колесо в автомобиле?
Если по возвращению, Ваш автомобиль имеет повреждения шасси или шин, Вам будет начислена дополнительная сумма на оплату ремонта повреждений.

 • Что мне делать если с машиной возникли технические неполадки?
В случае механического повреждения, вы должны связаться с AVTORENT.

 • Что делать в случае аварии?
Вы должны немедленно оповестить полицию и затем связаться с отделением AVTORENT.

 • Могу ли я путешествовать за границей на арендованной машине и в каком порядке?
Нет, Вам не разрешается пересекать границу.

 • Что если я верну машину позже?
По окончании согласованного периода аренды по истечении которых с арендатора будет взиматься плата за каждый час.

 • Что будет, если я верну авто, взятое в аренду, раньше срока, указанного в договоре?
При возврате арендованного автомобиля сроком раньше, чем предусмотрено в контракте, деньги за неиспользованное время возвращены не будут.

 • Нужно ли доплачивать, если я хочу заказать авто из другого города?
Когда вы берете авто в аренду из другого города, взимается дополнительная плата за трансфер.

 • Могу ли я вернуть автомобиль, взятый в аренду, в другое место, не в офис компании?
Да, это возможно, Вам нужно будет оплатить дополнительный сбор.

 • Я планирую длительную поездку. Есть ли какие либо ограничения в пробеге, сколько я могу проехать?
У нас нет ограничение на пробег автомобилей.

 • Располагают ли автомобили системами GPS?
Да, у наших авто есть системы GPS, которые оплачиваются дополнительно.

 • Я собираюсь путешествовать с ребенком. Должен ли я сам обеспечить детское кресло или его можно арендовать?
AVTORENT предоставляет в аренду детские кресла по специальным ценам, но Вам нужно отметить, что Вам необходимо кресло, при бронировании.

skip to Main Content

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Əziz dostlar, «RENT A CAR BAKU” MMC-nin rəsmi səhifə sizi salamlamağa şadıq.

Bakı, Azərbaycan Respublikasına səfər etmək planları var, və ya orada bayram sərf etmək qərara, lakin siz avtomobil yoxdur? Harada və necə Bakıda avtomobil icarəyə? Azərbaycan Respublikasının paytaxtı, Azərbaycan Respublikasının bütün istiqamətlərə bizim avtomobil icarə xidmətləri elan edirik və aşağı qiymət mükəmməl sürücü tapmaq üçün digər avtomobil icarə bəhs müqayisə edə bilərlər. Hər hansı bir vaxt bizim qiymətlər ən gəlirli və avtomobil icarəsi şirkətlərin pərakəndə qiymətləri həmişə aşağı var ki, təmin edə bilər. «RENT A CAR BAKU” MMC biz mümkün qədər səfər kimi ucuz və rahat edəcək ki, zəmanət verir.

Bizim şirkət Azərbaycan icarə avtomobil bazarında birinci yeri tutur və biz daimi müştərilər üçün güzəştlər ilə müxtəlif dərsləri avtomobil təklif edə bilər.

Biz aşağıdakı Avtomobil kirayəsi xidmətləri təklif edirik:

– Bir sürücü olmadan qısa və uzun müddət üçün Avtomobillərin icarəsi

– Sürücü ilə bir avtomobil işə

– VIP Cars & toy avtomobil icarə icarə

– Avtobus və mikroavtobus Kirayə

– City transfer xidməti

– Hava limanında Görüşlər

Bir avtomobil işə bizimlə daha asan olmayıb – bu gün bizim xidmətlər cəhd və Bakıda qaldınız.

 

 

 

Avtomobil geniş choise və emosiyaların bir çox: Avtomobil «RENT A CAR BAKU» MMC-dən sürücü olmadan işə!

Bizim şirkət xidmətləri və biz əhalinin bütün təbəqələrinin tələbatının ödənilməsi üçün bir orta sinif avtomobillər var bahalı və lüks avtomobil markaları istisna olmaqla geniş təmin etmək məqsədi daşıyır.

Mercedes-Benz, BMW, Audi, Volkswagen, Lexus, Infiniti, Toyota, Hyundai, Honda, Nissan: bizim donanma yalnız tanınmış istehsalçıların İqtisadiyyat və orta sinif, biznes sinif və lar var idxal olunur. Bütün avtomobillər Kayserispor siyasəti və var vaxtında texniki altında sığortalanır.

Bizim etibarlı və sürətli avtomobil ilə Azərbaycanda çox sevimli yerləri ziyarət edə bilərsiniz. Sürücü olmadan avtomobil icarə edərək, siz səyahət, macəra və yeni hisslər azadlığı hiss edə biləcəklər.

 

 

 

Fərdi yanaşma

Müştərinin tələblərinə və istəklərinə uyğun olaraq biz xüsusi şərait və nəqliyyat vasitələrinin tapa bilərsiniz

 

 

 

Işığından

Siz bizim şirkət avtomobilin sifariş və qeydiyyat üçün az 15 dəqiqə sərf edəcək

 

 

 

Güzəştlər və xüsusi təkliflər

Şirkətimizin müştərilər üçün xüsusi tədbirlər və şərait sayda var

 

 

Pul qənaət

Bizim şirkətdə siz ən cəlbedici qiymətlərlə məşhur avtomobil bir çox tapa

 

 

AVTOMOBİLLƏRİN WIDE choise

biz sedanları, hatchbacks, lar və avtobuslar / mikroavtobus iqtisadiyyat, biznes və premium klass təklif edir

 

 

QUALITY SERVICES

xoş İnternet vasitəsilə və ya ofisdə xidmət yüksək səviyyədə ilə heyran olacaq

 

 

 

Bir çox insanlar üçün faktiki sual (dən) hava limanına transfer edir. «RENT A CAR BAKU» MMC sürücü ilə bir avtomobil icarəyə sağ zaman hava limanı, otel və ya digər yerə çatmaq üçün imkandır.

Siz bizim şirkət sürücü ilə bir avtomobil ehtiyat Əgər avtomobil park, yol problem və ya optimal marşrut axtarış haqqında düşünmək lazım deyil. Avtomobil icarə sürücülər, real mütəxəssislər xidmət yaxşı bilik və həmişə müxtəlif vəziyyətlərdə sizə kömək etmək üçün hazır olacaq. Onlar şəhərin bütün hissələri bir yaxşı bilik var və hər yerdə istədiyiniz götürür.

Biz yalnız sizin avtomobil üstünlükləri, tarix lazımdır və məbləği onu sərf etmək hazır olduğunuzda. Öz növbəmizdə ən yaxşı diskont dərəcəsi top seçimi ala edəcəyik. Işə tarifləri və kirayə avtomobilləri marka, seçilmiş avtomobilin sinif və icarə müddəti asılıdır.

 

 

 

 

Bizim şirkət icarə avtomobil şərtləri Bakıda avtomobil icarəsi siz təsəvvür edə bilər daha asan edir.

CAR RENTAL MÜDDƏTİ:

– Bizim şirkət Avtomobil kirayəsi ən azı 2 gün müddətində həyata keçirilir.

– Time vasitənin qəbul imzalanması və ötürülməsi ilə başlayır.

ÖDƏMƏ ŞƏRTLƏRİ:

– Bir avtomobil almaq zaman tam ödəniş edilməsi

– Min zəmanət depozit edilməsi. 300 AZN kiraye avtomobil almaq və avtomobil qayıdan zaman geri qəbul edərkən.

ÖDƏNİŞ qəbul:

– Pul By

BASIC TERMS:

– Bir avtomobil icarə şəxsin yaşı az 25 yaş olmalıdır

– Bir avtomobil icarə pasport və ya beynəlxalq ID və sürücülük vəsiqələrinin təmin etmək olan şəxs

– Ən azı 2 il sürücülük təcrübəsi.

AVTOMOBİLLƏRİN İSTİFADƏ:

– Günün mileage artıq olmamalıdır.

– Case xaricə səyahət etmək daxil deyil

CAR RENT MƏZƏNNƏSİ daxildir:

– Oğurluq, qəza və üçüncü şəxslərə zərər qarşı Avtomobil sığortası

– Avtomobil kirayəsi qiyməti

CAR RENT MƏZƏNNƏSİ daxil deyil:

– Yanacaq xərci

– Yuma dəyəri

– Park haqları

– Yol hərəkəti qaydalarının pozulmasına görə cərimələrin ödənilməsi

– Avtomobil daxili zərər və xarici, şinlər

Back To Top